نتیجه تصویری برای ‪accident‬‏

بیشتر بدانیم

حادثه عبارت است از واقع ناگهانی شدید که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی وبدن اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی ( به تشخیص پزشک) شود.

با این توصیف، برای آنکه واقعه از نظر بیمه ای حادثه تلقی شود جمع پنج شرط زیر در آن ضروری است:

الف- موجب صدمه بدنی شود.

ب- ناگهانی باشد.

پ- ناشی از بیماری نباشد.

ت- وقوع حادثه نباید از عمل عمدی وارادی بیمه شده ناشی شود.

ث- باید بین حادثه ناگهانی وضایعه جسمی که برای بیمه شده روی داده است رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

ترس ووحشت ، صدمه محسوب نمی شود و صدمات عصبی تنها اگر بر اثر آسیب های عضوی به وجود آیند مشمول بیمه می شود.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با گروه مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.


بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد منبع : بیمه ایران نمایندگی نوبنیاد |تعریف حادثه در بیمه چیست؟
برچسب ها : بیمه ,حادثه